Menu

Tjänster & Priser

rättshjälp

Rättshjälp – Familje- och arv

I samband med skilsmässor och separationer så uppstår det ofta meningsskiljaktigheter rörande hanteringen av barn. I sådana situationer kan jag hjälpa er i tvister och frågor rörande vårdnad, umgängesrätt, barnens boende, underhållsberäkningar etc. Jag kan vidare lämna hjälp i frågor rörande den ekonomiska uppdelningen som uppkommer i anledning av separationer (bodelningsfrågor etc).

Därutöver så kan jag bistå i frågor rörande arvs- och testamentsfrågor, liksom med upprättande av testamenten, äktenskapsförord etc.

Brottsmål och målsägandebiträde

Vid sidan av försvararuppdrag (uppdrag att bistå den som är misstänkt för brott) så åtar jag mig även uppdrag som målsägandebiträde, vilket innefattar hjälp åt brottsoffer i form av stöd och hjälp inför och vid domstolsförhandlingar och polisförhör samt i frågor rörande rätten till skadestånd.

Övriga arbetsområden

Som exempel på andra arbetsområden som jag kan lämna bistånd i, kan nämnas:

Personskaderegleringar (där hjälper jag skadedrabbade personer i deras ärenden hos försäkringsbolag)
Asylrätt (där jag bistår personer som önskar erhålla uppehållstillstånd)
Sociala ärenden (där jag uppträder som biträde i olika former av mål rörande tvångsomhändertaganden)
Annan civilrätt

Rådgivning

I situationer där ni känner behov av en allmän orientering rörande någon form av juridisk fråga, så kan jag – efter tidsbeställning – bistå er med rådgivning.

Priser

Till stor del arbetar jag med ärenden inom områden där det finns möjligheter för er att erhålla ekonomisk subvention, i form av försäkringsrättsligt rättsskydd eller statlig rättshjälp, vilket jag i förekommande fall hjälper er att ansöka om. I dessa typer av ärenden har ni bara att svara för ett självriskbelopp, och timarvodet för mitt arbete styrs i dessa ärenden av den timersättningsnivå som årligen fastställs av riksdagen. Närmare uppgifter om priser och kostnader kan ni erhålla via telefon, 0470-402 44.