Brottsmål / Försvararuppdrag

Jag har under en lång rad av år arbetat aktivt med straffrättsliga frågor, såväl som försvarsadvokat som målsägandebiträde, och vid behov kan jag därför hjälpa såväl dig som är misstänkt för att ha begått brott som dig som utsatts för någon brottslig gärning.

Försvarsadvokat

De som misstänks för en brottslig gärning har ofta rätt att få hjälp av en offentlig försvarare, och det är i sådana fall domstol som bedömer om det föreligger tillräckliga skäl för ett sådant förordnande. Om man bedöms ha behov av en offentlig försvarare så har man även rätt att göra ett aktivt val avseende vilken advokat man i första hand önskar få förordnad för sig. Om det inte föreslagits någon namngiven advokat så tilldelas man försvarare på ett slumpmässigt sätt enligt en lista. Men man kan således påverka saken genom ett eget aktivt val.

Tyvärr så händer det ofta att ett försvararförordnande kommer på tal först i ett sent skede av polisutredningen, eller först efter att utredningen blivit klar. Det finns dock goda skäl att försöka undvika detta, eftersom det ofta kan vara värdefullt att vissa åtgärder och kontroller utförs i ett så tidigt skede som möjligt. Om en aktivt arbetande försvarsadvokat kommer in i ett tidigt skede av utredningen, så kan detta medföra positiva effekter för möjligheten att få fram data liksom för att
styra upp utredningen på ett sätt som kan gynna den misstänkte. Eftersom det redan under polisförhören kan uppkomma juridiska frågeställningar som kan inverka på sakens fortsatta hantering, så rekommenderar jag därför att du, som är misstänkt för ett brott, redan vid den inledande poliskontakten begär att få ha en advokat vid din sida under de kommande förhören.

Kontakt

Bokning av möten
All bokning av möten sker via telefonkontakt.