Sociala Mål

Om du hamnar i en situation där du känner behov av hjälp i frågor rörande
– tvångsvård av barn (LVU)
– tvångsvård av missbrukare (LVM)
– psykiatrisk tvångsvård (LPT eller LRV)
så kan jag i stor utsträckning bistå med hjälp och åta mig uppdrag som offentligt biträde för dig. Frågan om förordnande av offentliga biträden hanteras av domstol (i normala fall förvaltningsrätten), men som berörd så har man alltid en möjlighet att framställa eventuella önskemål om vilken advokat/jurist som man önskar få sig tilldelad som sådant biträde.

Tvångsvård av unga/barn (LVU)

När det uppkommer fråga om att ett barn kan komma att bli föremål för tvångsingripande från kommunens sida, så har normalt sett såväl barnet som dess vårdnadshavare rätt till kostnadsfri juridisk hjälp via ett offentligt biträde. I denna typ av ärende så är det ofta av stort värde att man får/tar hjälp av en advokat i ett så tidigt skede som möjlig.

Tvångsvård av missbrukare (LVM)

På samma sätt som när det gäller fråga om tvångsvård av unga, så har den som blir föremål för utredning rörande missbruksvård mot sin vilja, normalt sett rätt till kostnadsfri juridisk hjälp via ett offentligt biträde.

Psykiatrisk tvångsvård (LPT och LRV)

Psykiatrisk vård kan i vissa fall förenas med tvång. Beslut om sådan vårdform måste alltid prövas av domstol, men i vissa fall så kan tvångsvården i ett akutskede beslutas av läkare. I det senare fallet så måste dock frågan efter kort tid överlämnas till ny prövning av domstol. När domstol prövar saken så har man som patient i normala fall alltid rätt till juridisk hjälp via ett offentligt biträde. Om det har fattats beslut om sådan tvångsvård, så måste dock den vården med viss regelbundenhet omprövas av domstol, och även då så har patienten i normala fall rätt till kostnadsfri hjälp via ett offentligt biträde.

Kontakt

Bokning av möten
All bokning av möten sker via telefonkontakt.