Familjerätt

Familjerätten, utgör sannolikt det område inom juridiken där folk i allmänhet oftast behöver hjälp av en advokat. Det handlar då många gånger om frågor rörande ens barn (vårdnad, boende eller umgängesrätt etc) eller frågor om arv och testamente. Jag har nu i mer än 30 år arbetat med dylika frågor, och bistår er gärna med hjälp inom dessa arbetsområden.

Vårdnad

Under normala förhållanden så bör man som föräldrar ha en gemensam vårdnad om barnen – dvs ha ett gemensam ansvar för formella beslut som avser barnen. Men under vissa förhållanden så kan det finnas behov av att låta endast en av föräldrarna ha detta ansvar. I sådana fall så kan det bli tal om att tilldela den föräldern ensam vårdnad. Detta kan antingen ske genom en avtalsuppgörelse (som sedan fastställs av domstol eller sociala myndigheter) eller efter en rättslig tvist inför domstol.

Barns boende

Eftersom det är ganska svårt att erhålla ensam vårdnad, så är det vanligare att man istället ingår uppgörelse eller tvistar om var barnen skall bo. Denna typ av fråga kan man som föräldrar självfallet hantera på frivillig väg, men om man är oenig så kan även detta ibland behöva hanteras inför domstol.

Umgängesrätt

Oavsett om man har ensam eller gemensam vårdnad, så kan det efter en separation ofta finnas behov av att reglera när barnen skall träffa och ha umgänge med den föräldern som de inte bor tillsammans med. Om man inte kan hantera detta på frivillig väg, så kan denna typ av fråga hanteras i domstol. Det är förövrigt tämligen normalt att umgängesfrågan blir ett delmoment i tvister rörande vårdnad och/eller barnens boende.

Arvs och testamenten

Vid behov så kan jag bistå med rådgivning rörande arvs- och testamentsfrågor, liksom att upprätta testamentshandlingar.

Kontakt

Bokning av möten
All bokning av möten sker via telefonkontakt.